Η Relational A.E. ολοκλήρωσε την απορρόφηση της Cententia A.E.

Η εταιρεία Relational A.E. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Cententia Α.Ε. (www.cententia.com) - παρόχου της πλατφόρμας λογισμικού AroTRON™ Collections and Recoveries - κατόπιν συμφωνίας των μετόχων. Με την ενοποίηση ισχυροποιούνται τα μεγέθη του Ομίλου της Relational στο επίπεδο των προσφερόμενων λύσεων ενώ προστίθεται σημαντική κάθετη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων/οφειλών (NPLs) στον Τραπεζικό κλάδο.
Το νέο σχήμα έχει ήδη ολοκληρώσει την ενοποίηση των τραπεζικών λύσεων που αφορούν σε Loans Origination System (LOS), Loans Management System (LMS), Collections & Recoveries of NPLs, Loans Restructuring, Litigation System και Business Analytics κάτω από την ενιαία πλατφόρμα λογισμικού MiTOS. Η νέα πλατφόρμα αποτελεί μία σημαντική αυτοχρηματοδοτούμενη επένδυση της Relational, καθώς ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής που έχουν ως στόχο να προσφέρουν μία εξελιγμένη - τεχνολογικά – υποδομή, στην οποία θα εδράζονται όλα τα προϊόντα λογισμικού της εταιρείας, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στους πελάτες της.

Comments are closed.